Daha önceki konumuzda tüm worker’lar üzerinde kaldırdığımız podların Kubernetes service – ingress tarafından hangi worker ip adresine istek giderse gitsin yük dengelediğini gördük.

Çok fazla Worker sunucumuz olabilir veya bunların ip adreslerini değiştirmek durumunda kalabiliriz. Bazı uygulamalar sadece tek bir ip adresi üzerinden request göndermek isteyebilir. DNS tarafında round-robin yapmayıp Kubernetes cluster içerisinde bunu yapmak isteyebiliriz gibi gibi… Bir çok sebep bu işlemi yapmak için bir neden olabilir.

İşte tam bu noktada biz MetalLB ile Load-Balancer’a atayacağımız ip adresini Pod’un label’ı ile eşleştirip ardından o ip adresine gelen isteği Worker’lara ilettirebiliriz.

Şimdi Rancher makinemizden kubectl yardımı ile işlemlere devam ediyoruz.

Öncelikle HELM paket yöneticisi kurulu değilse kuruyoruz.

Bitnami reposunu ekliyoruz

helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami

Namespace oluşturuyoruz

kubectl create ns metal-lb

Helm ile MetalLB’yi kubernetes üzerine kuruyoruz.

helm install -n metal-lb metal-lb bitnami/metallb

Kurulum bittikten sonra aşağıdaki yaml dosyasını kubectl üzerinden kaldırıyoruz. MetalLB 4 versiyonundan sonra ip pool’u ayrı bir şekilde belirtiyoruz.

IP adreslerini kendinize göre düzenlemeyi unutmayın.

apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: IPAddressPool
metadata:
 name: first-pool
 namespace: metallb-system
spec:
 addresses:
 - 192.168.10.0/24
 - 192.168.9.1-192.168.9.5
 - fc00:f853:0ccd:e799::/124
---
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: L2Advertisement
metadata:
 name: l2
 namespace: metal-lb

Yukarıdaki işlemlerden sonra uygulamamızı yayına vermek için nginx ingress controller kuruyoruz

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/controller-v1.1.1/deploy/static/provider/cloud/deploy.yaml

Artık kaldırdığınız uygulamanın ingress’inde spec kısmını aşağıdaki gibi matchlemeniz gerekiyor

spec:
 ingressClassName: nginx

Eğer ikincil bir ağ kaldırmak isterseniz aşağıdaki yaml komutlarını baz alabilirsiniz

---
# https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/cli-arguments/
#
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: nginx-ingress-rancher-controller
 namespace: "ingress-nginx"
 #labels:
spec:
 selector:
  matchLabels:
   name: nginx-ingress-rancher
 template:
  metadata:
   labels:
    name: nginx-ingress-rancher
  spec:
   terminationGracePeriodSeconds: 60
   serviceAccountName: ingress-nginx
   containers:
   - image: k8s.gcr.io/ingress-nginx/controller:v0.35.0
    name: nginx-ingress
    livenessProbe:
     httpGet:
      path: /healthz
      port: 10254
      scheme: HTTP
     initialDelaySeconds: 10
     periodSeconds: 10
     successThreshold: 1
     failureThreshold: 3
     timeoutSeconds: 5
    readinessProbe:
     httpGet:
      path: /healthz
      port: 10254
      scheme: HTTP
     periodSeconds: 10
     successThreshold: 1
     failureThreshold: 3
     timeoutSeconds: 5
    lifecycle:
     preStop:
      exec:
       command:
        - /wait-shutdown
    securityContext:
     capabilities:
      add:
      - NET_BIND_SERVICE
      drop:
      - ALL
     runAsUser: 101 # www-data
    env:
     - name: POD_NAME
      valueFrom:
       fieldRef:
        fieldPath: metadata.name
     - name: POD_NAMESPACE
      valueFrom:
       fieldRef:
        fieldPath: metadata.namespace
    ports:
    - name: http
     containerPort: 80
     hostPort: 90
    - name: https
     containerPort: 443
     hostPort: 453
    - name: health
     containerPort: 10254
     hostPort: 10264
    args:
    - /nginx-ingress-controller
    #- --configmap=$(POD_NAMESPACE)/nginx-load-balancer-microk8s-conf
    #- --tcp-services-configmap=$(POD_NAMESPACE)/nginx-ingress-tcp-microk8s-conf
    #- --udp-services-configmap=$(POD_NAMESPACE)/nginx-ingress-udp-microk8s-conf
    - --ingress-class=rancher
    - --publish-status-address=127.0.0.1

Aşağıdaki 10.0.0.155 kısmı servisi bağlayacağınız ingress’in hangi ip adresi ile çalışacağını belirttiğiniz kısım.

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: ingress-rancher
 namespace: "ingress-nginx"
spec:
 selector:
  name: nginx-ingress-rancher
 type: LoadBalancer
 # loadBalancerIP is optional. MetalLB will automatically allocate an IP
 # from its pool if not specified. You can also specify one manually.
 loadBalancerIP: 10.0.0.155
 ports:
  - name: http
   protocol: TCP
   port: 80
   targetPort: 80
  - name: https
   protocol: TCP
   port: 443
   targetPort: 443

Bu ikincil yamlları kaldırdıktan sonra kaldırdığınız podun ingressi için matchlemeniz gereken değer aşağıdaki gibi olacaktır

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: my-ingress
spec:
 ingressClassName: nginx
 ...