Tek satır komutla kurmak isterseniz aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

sudo apt-get update && apt-get upgrade -y; curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh; sudo sh get-docker.sh

Manuel kurmak isterseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

İşletim sistemini ve paketleri güncelleyip upgrade edelim.

sudo apt-get update && apt-get upgrade -y

Kurulum için gerekli paketleri kuralım.

sudo apt-get install \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release -y

Docker official GPG key’i ekliyoruz.

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Docker stable sürüm reposunu ekliyoruz.

echo \
 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] \
 https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Tekrar update çalıştıralım.

sudo apt-get update && apt-get upgrade -y

Ardından Docker engine’i kuralım.

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y