Bu kapsamlı ingress rehberinde, Kubernetes üzerinde Nginx ingress controller‘ı adım adım nasıl kuracağınız, nasıl kullanacağınız ve nasıl yapılandıracağınızı öğreneceksiniz.

Nginx Ingress Controller Nedir?

Nginx Ingress Controller, Kubernetes’in karmaşıklığını azaltan ve trafik yönlendirme süreçlerini optimize eden bir araçtır. Kubernetes ortamında HTTP ve HTTPS trafiğini yönlendirmek için kullanılan Nginx Ingress Controller, esnek yapılandırma seçenekleri ve yüksek performansıyla öne çıkar. Bu controller, Ingress kaynaklarını kullanarak gelen istekleri izler ve belirli kurallara göre işler. SSL/TLS desteğiyle güvenli iletişim kanalları sağlar ve yüksek kullanılabilirlik için tasarlanmıştır. Yüksek performansıyla bilinen Nginx, uygulamalarınızın sorunsuz çalışmasını sağlar. Nginx Ingress Controller, trafik yönlendirme ihtiyaçlarınızı karşılamak ve dış dünyaya açılmak için ideal bir çözümdür.

Kurulum Hazırlıkları

2 adet Ingress Controller vardır.

 1. Nginx ingress controller by kubernetes community
 2. Nginx ingress controller by Nginx Inc

Biz bu rehberde Kubernetes community’sinin yayınladığı ingress controller’ı kullanacağız.

Gereksinimler

 1. Kubernetes Cluster
 2. Kubectl yüklenmiş ve Service Account’a login olunmuş Shell veya Command Prompt
 3. Bağlı olduğunuz Kubernetes Cluster’a admin yetkisi
 4. Ingress Controller LoadBalancer IP’sini işaret edecek geçerli bir domain. (İsteğe bağlı)

Bu kurulumu Google Cloud üzerinde deniyorsanız, cluster rollerini etkinleştirmek için hesabınıza yönetici izinlerini aşağıdaki komutla verebilirsiniz.

ACCOUNT=$(gcloud info --format='value(config.account)')
kubectl create clusterrolebinding owner-cluster-admin-binding \
  --clusterrole cluster-admin \
  --user $ACCOUNT

Nginx Ingress Controller Kubernetes Manifest’leri

Bu yazıda kullanılan tüm kubernetes manifestleri Resmi Kubernetes Nginx Github reposundan alınmıştır. Repoyu clone’layabilirsiniz ve rehberi takip ederek doğrudan aşamaları uygulayabilirsiniz.

git clone https://github.com/techiescamp/nginx-ingress-controller

İlk olarak, YAML manifestlerini kullanarak Nginx Controller’ı deploy ederek ilişkili tüm Kubernetes nesnelerini kavrayacağız. Kavradıktan sonra, diğer kurulum seçeneği olan Helm chart’ı kullanarakta Ingress Controller’ı ayağa kaldıracağız.

Not: Tüm Nginx ingress controller nesnelerini ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını anlamak istiyorsanız, nesneleri repodan ayrı ayrı oluşturmanızı öneririm. Nasıl çalıştığını öğrendikten sonra, deploy için tek bir manifest ya da helm chart kullanabilirsiniz.

Tüm nesneleri tek seferde deploy etmek istiyorsanız, clone’ladığınız repoyu terminal’de açın ve ilgili klasörün içerisine girin. Daha sonra aşağıdaki komutu çalıştırın.

kubectl apply -f .

1. Yöntem: Adım Adım Kurulum Aşamaları

Namespace Oluşturma

Tüm Nginx Controller nesnelerini ingress-nginx namespace’i üzerinde dağıtacağız. Aşağıdaki komutla namespace’i oluşturabilirsiniz.

kubectl create ns ingress-nginx

Admission Controller Roles & Service Account Oluşturma

Gerekli izinlere sahip ve ingress-nginx-admission service account’una bağlanan bir Role ve ClusterRole’a ihtiyacımız var.

admission-service-account.yaml adında bir dosya oluşturun ve aşağıdaki içerikleri dosya içerisine yapıştırın.

---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx-admission
 namespace: ingress-nginx

---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
 annotations:
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx-admission
 namespace: ingress-nginx
rules:
- apiGroups:
 - ""
 resources:
 - secrets
 verbs:
 - get
 - create

---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx-admission
 namespace: ingress-nginx
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: Role
 name: ingress-nginx-admission
subjects:
- kind: ServiceAccount
 name: ingress-nginx-admission
 namespace: ingress-nginx


---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx-admission
rules:
- apiGroups:
 - admissionregistration.k8s.io
 resources:
 - validatingwebhookconfigurations
 verbs:
 - get
 - update

---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx-admission
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: ClusterRole
 name: ingress-nginx-admission
subjects:
- kind: ServiceAccount
 name: ingress-nginx-admission
 namespace: ingress-nginx

İlgili dosyayı deploy edelim.

kubectl apply -f admission-service-account.yaml 

Validating Webhook Configuration’u Oluşturma

validating-webhook.yaml adında dosya oluşturup içerisine aşağıdakileri yapıştıralım.

---
apiVersion: admissionregistration.k8s.io/v1
kind: ValidatingWebhookConfiguration
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx-admission
webhooks:
- admissionReviewVersions:
 - v1
 clientConfig:
  service:
   name: ingress-nginx-controller-admission
   namespace: ingress-nginx
   path: /networking/v1/ingresses
 failurePolicy: Fail
 matchPolicy: Equivalent
 name: validate.nginx.ingress.kubernetes.io
 rules:
 - apiGroups:
  - networking.k8s.io
  apiVersions:
  - v1
  operations:
  - CREATE
  - UPDATE
  resources:
  - ingresses
 sideEffects: None

Daha sonra ilgili manifest’i deploy edelim.

kubectl apply -f validating-webhook.yaml

Webhook Certificate’i Güncellemek İçin Job’ları Deploy Edelim

ValidatingWebhookConfiguration sadece HTTPS üzerinde çalışır. Bu nedenle CA bundle’a ihtiyacımız var. Bu rehberde kube-webhook-certgen kullanarak CA bundle sertifikamızı oluşturup job içerisinde kullanacağız. Oluşturduğumuz CA sertifikalarını ingress-nginx-admission adlı secret içerisinde barındıracağız.

İkinci Job’da ValidatingWebhookConfiguration nesnesini CA bundle ile patch’leyeceğiz.

jobs.yaml adında bir dosya oluşturup aşağıdakileri içerisine yapıştıralım.

---
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: controller
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx-admission-create
 namespace: ingress-nginx
spec:
 template:
  metadata:
   labels:
    app.kubernetes.io/component: controller
    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
   name: ingress-nginx-admission-create
  spec:
   containers:
   - args:
    - create
    - --host=ingress-nginx-controller-admission,ingress-nginx-controller-admission.$(POD_NAMESPACE).svc
    - --namespace=$(POD_NAMESPACE)
    - --secret-name=ingress-nginx-admission
    env:
    - name: POD_NAMESPACE
     valueFrom:
      fieldRef:
       fieldPath: metadata.namespace
    image: registry.k8s.io/ingress-nginx/kube-webhook-certgen:v20231011-8b53cabe0
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    name: create
    securityContext:
     allowPrivilegeEscalation: false
   nodeSelector:
    kubernetes.io/os: linux
   restartPolicy: OnFailure
   securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 2000
   serviceAccountName: ingress-nginx-admission
---
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx-admission-patch
 namespace: ingress-nginx
spec:
 template:
  metadata:
   labels:
    app.kubernetes.io/component: admission-webhook
    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
   name: ingress-nginx-admission-patch
  spec:
   containers:
   - args:
    - patch
    - --webhook-name=ingress-nginx-admission
    - --namespace=$(POD_NAMESPACE)
    - --patch-mutating=false
    - --secret-name=ingress-nginx-admission
    - --patch-failure-policy=Fail
    env:
    - name: POD_NAMESPACE
     valueFrom:
      fieldRef:
       fieldPath: metadata.namespace
    image: registry.k8s.io/ingress-nginx/kube-webhook-certgen:v20231011-8b53cabe0
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    name: patch
    securityContext:
     allowPrivilegeEscalation: false
   nodeSelector:
    kubernetes.io/os: linux
   restartPolicy: OnFailure
   securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 2000
   serviceAccountName: ingress-nginx-admission

Aşağıdaki komutla ilgili job’ımızı create edelim.

kubectl apply -f jobs.yaml

Aşağıdaki komutla job’ların create edildiğini teyit edelim.

kubectl get jobs -n ingress-nginx

Daha sonra ValidatingWebhookConfiguration objemizi describe edip CA bundle’ımızın oluştuğunu görebiliriz.

kubectl describe ValidatingWebhookConfiguration ingress-nginx-admission
image 1

Ingress Controller Roles & Service Account Oluşturma

ingress-service-account.yaml adında dosya oluşturup aşağıdakileri içerisine yapıştırın.

---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx
 namespace: ingress-nginx

---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: controller
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx
 namespace: ingress-nginx
rules:
- apiGroups:
 - ""
 resources:
 - namespaces
 verbs:
 - get
- apiGroups:
 - ""
 resources:
 - configmaps
 - pods
 - secrets
 - endpoints
 verbs:
 - get
 - list
 - watch
- apiGroups:
 - ""
 resources:
 - services
 verbs:
 - get
 - list
 - watch
- apiGroups:
 - networking.k8s.io
 resources:
 - ingresses
 verbs:
 - get
 - list
 - watch
- apiGroups:
 - networking.k8s.io
 resources:
 - ingresses/status
 verbs:
 - update
- apiGroups:
 - networking.k8s.io
 resources:
 - ingressclasses
 verbs:
 - get
 - list
 - watch
- apiGroups:
 - ""
 resourceNames:
 - ingress-controller-leader
 resources:
 - configmaps
 verbs:
 - get
 - update
- apiGroups:
 - ""
 resources:
 - configmaps
 verbs:
 - create
- apiGroups:
 - ""
 resources:
 - events
 verbs:
 - create
 - patch

---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: controller
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx
 namespace: ingress-nginx
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: Role
 name: ingress-nginx
subjects:
- kind: ServiceAccount
 name: ingress-nginx
 namespace: ingress-nginx

---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: controller
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx
rules:
- apiGroups:
 - ""
 resources:
 - configmaps
 - endpoints
 - nodes
 - pods
 - secrets
 - namespaces
 verbs:
 - list
 - watch
- apiGroups:
 - ""
 resources:
 - nodes
 verbs:
 - get
- apiGroups:
 - ""
 resources:
 - services
 verbs:
 - get
 - list
 - watch
- apiGroups:
 - networking.k8s.io
 resources:
 - ingresses
 verbs:
 - get
 - list
 - watch
- apiGroups:
 - ""
 resources:
 - events
 verbs:
 - create
 - patch
- apiGroups:
 - networking.k8s.io
 resources:
 - ingresses/status
 verbs:
 - update
- apiGroups:
 - networking.k8s.io
 resources:
 - ingressclasses
 verbs:
 - get
 - list
 - watch

---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: controller
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: ClusterRole
 name: ingress-nginx
subjects:
- kind: ServiceAccount
 name: ingress-nginx
 namespace: ingress-nginx

Daha sonra aşağıdaki komutla ilgili manifestimizi deploy edelim.

kubectl apply -f ingress-service-account.yaml

Configmap Oluşturma

Bu Configmap ile Nginx ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Örneğin Custom header veya bir çok nginx ayarını değiştirebilirsiniz.

Bu adresten (official community documentation) tüm desteklenen configuration’lara ulaşabilirsiniz.

configmap.yaml adında dosya oluşturup içeriğine aşağıdakileri yapıştıralım.

---
apiVersion: v1
data:
 allow-snippet-annotations: "true"
kind: ConfigMap
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: controller
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx-controller
 namespace: ingress-nginx

Aşağıdaki komutla configmap’i dağıtalım.

kubectl apply -f configmap.yaml

Ingress Controller & Admission Controller Servislerini Oluşturma

services.yaml dosyasını oluşturup içeriğine aşağıdakileri yapıştıralım.

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: controller
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx-controller
 namespace: ingress-nginx
spec:
 externalTrafficPolicy: Local
 ipFamilies:
 - IPv4
 ipFamilyPolicy: SingleStack
 ports:
 - appProtocol: http
  name: http
  port: 80
  protocol: TCP
  targetPort: http
 - appProtocol: https
  name: https
  port: 443
  protocol: TCP
  targetPort: https
 selector:
  app.kubernetes.io/component: controller
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 type: LoadBalancer
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: controller
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx-controller-admission
 namespace: ingress-nginx
spec:
 ports:
 - appProtocol: https
  name: https-webhook
  port: 443
  targetPort: webhook
 selector:
  app.kubernetes.io/component: controller
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 type: ClusterIP

Daha sonra aşağıdaki komutla servisi create edelim.

kubectl apply -f services.yaml

ingress-nginx-controller servisi, deploy ettiğiniz ilgili cloud platformunda bir LoadBalancer oluşturur. Aşağıdaki komutu kullanarak LoadBalancer IP/DNS’sini alabilirsiniz.

kubectl --namespace ingress-nginx get services -o wide -w ingress-nginx-controller

Not: Her bulut sağlayıcısı için, statik IP adresini ve diğer yapılandırmaları LoadBalancer ile eşlemek için kullanabileceğiniz belirli annotation’lar vardır. GCP ek annotation’larına buradan ve AWS annotation’larına buradan göz atabilirsiniz.

IngressClass Oluşturma

ingressclass.yaml adında bir dosya oluşturup içerisine aşağıdakileri ekleyelim.

---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: nginx
spec:
 controller: k8s.io/ingress-nginx

Daha sonra ilgili dosyayı deploy edelim.

kubectl apply -f ingressclass.yaml

Komut sonucunda nginx adında bir ingress oluşacaktır. Oluşturduğumuz Ingress objelerinde bu ingressClassName‘i kullanmamız gerekiyor.

Ingress Controller Deployment Oluşturma

deployment.yaml adında dosya oluşturup içerisine aşağıdakileri ekleyelim.

---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: controller
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 name: ingress-nginx-controller
 namespace: ingress-nginx
spec:
 minReadySeconds: 0
 revisionHistoryLimit: 10
 selector:
  matchLabels:
   app.kubernetes.io/component: controller
   app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
   app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app.kubernetes.io/component: controller
    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  spec:
   containers:
   - args:
    - /nginx-ingress-controller
    - --publish-service=$(POD_NAMESPACE)/ingress-nginx-controller
    - --election-id=ingress-controller-leader
    - --controller-class=k8s.io/ingress-nginx
    - --configmap=$(POD_NAMESPACE)/ingress-nginx-controller
    - --validating-webhook=:8443
    - --validating-webhook-certificate=/usr/local/certificates/cert
    - --validating-webhook-key=/usr/local/certificates/key
    env:
    - name: POD_NAME
     valueFrom:
      fieldRef:
       fieldPath: metadata.name
    - name: POD_NAMESPACE
     valueFrom:
      fieldRef:
       fieldPath: metadata.namespace
    - name: LD_PRELOAD
     value: /usr/local/lib/libmimalloc.so
    image: registry.k8s.io/ingress-nginx/controller:v1.9.5
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    lifecycle:
     preStop:
      exec:
       command:
       - /wait-shutdown
    livenessProbe:
     failureThreshold: 5
     httpGet:
      path: /healthz
      port: 10254
      scheme: HTTP
     initialDelaySeconds: 10
     periodSeconds: 10
     successThreshold: 1
     timeoutSeconds: 1
    name: controller
    ports:
    - containerPort: 80
     name: http
     protocol: TCP
    - containerPort: 443
     name: https
     protocol: TCP
    - containerPort: 8443
     name: webhook
     protocol: TCP
    readinessProbe:
     failureThreshold: 3
     httpGet:
      path: /healthz
      port: 10254
      scheme: HTTP
     initialDelaySeconds: 10
     periodSeconds: 10
     successThreshold: 1
     timeoutSeconds: 1
    resources:
     requests:
      cpu: 100m
      memory: 90Mi
    securityContext:
     allowPrivilegeEscalation: true
     capabilities:
      add:
      - NET_BIND_SERVICE
      drop:
      - ALL
     runAsUser: 101
    volumeMounts:
    - mountPath: /usr/local/certificates/
     name: webhook-cert
     readOnly: true
   dnsPolicy: ClusterFirst
   nodeSelector:
    kubernetes.io/os: linux
   serviceAccountName: ingress-nginx
   terminationGracePeriodSeconds: 300
   volumes:
   - name: webhook-cert
    secret:
     secretName: ingress-nginx-admission

Daha sonra ilgili dosyayı deploy edelim.

kubectl apply -f deployment.yaml

Deploy’un başarılı bir şekilde çalıştığından emin olmak için aşağıdaki komutla kontrol edebiliriz.

kubectl get pods -n ingress-nginx

Ingress Controller Deployment Kontrolü

Service tarafından oluşturulan LoadBalancer endpointini kullanarak ingress controller deployunu kontrol edebilirsiniz.

Nginx Ingress Controller‘ın varsayılan bir endpoint’i vardır. Gelen istek bir ingress’ten gelmiyorsa, varsayılan olarak default backend endpoint’e gider.

Default backend’i kullanarak controller’ı doğrulayacağız. Loadbalancer endpoint’inizi bulun ve tarayıcıdan erişmeyi deneyin. Aşağıdaki gibi 404 hatası almalısınız.

image 2

Şimdi aşağıdaki gibi curl kullanarak /healthz url’sine erişmeyi deneyin. 200 yanıtını almalısınız. <LOAD-BALANCER-ENDPOINT> kısmını Loadbalancer endpoint’iniz ile değiştirin.

curl http://<LOAD-BALANCER-ENDPOINT>/healthz
image 3

2. Yöntem: Tek Komutla Helm ile Nginx Ingress Controller Kurulumu

Helm kullanıyorsanız community helm chart’ını kullanarak ingress controller‘ı kurabilirsiniz.

NOT: ValidatingWebhookConfiguration, value.yaml’de varsayılan olarak devre dışıdır.

Aşağıdaki Helm Chart komutunu çalıştırın. Eğer ilgili namespace yoksa, ingress-nginx adında bir namespace yaratacaktır.

helm upgrade --install ingress-nginx ingress-nginx \
 --repo https://kubernetes.github.io/ingress-nginx \
 --namespace ingress-nginx --create-namespace

Helm release’ini kontrol edelim.

helm list -n ingress-nginx

Eğer cluster’dan Ingress Controller’ı kaldırmak isterseniz aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

helm uninstall ingress-nginx -n ingress-nginx

Alanı Adını Nginx Ingress LoadBalancer IP’sine Eşleme

Ingress’in birincil hedefi Kubernetes üzerinde çalışan service’ler harici trafik almaktır. İdeal olarak projelerde DNS, Ingress Controller LoadBalancer IP’sine eşlenir.

Single DNS Mapping

Tek bir domain’i doğrudan A kaydı olarak LoadBalancer IP’sine eşleyebilirsiniz. Bunu kullanarak Ingress Controller için yalnızca bir alan adına ve birden çok path-based trafik yönlendirmesine sahip olabilirsiniz.

Örneğin;

www.sezer.in --> Loadbalancer IP

Bu modeli kullanarak path-based yönlendirmeye de sahip olabilirsiniz.

Örneğin;

http://www.sezer.in/app1
http://www.sezer.in/app2
http://www.sezer.in/app1/api
http://www.sezer.in/app2/api

Wildcard DNS Mapping

LoadBalancer’a wildcard bir DNS eşlerseniz Ingress yoluyla dinamik DNS endpointlerine sahip olabilirsiniz.

DNS kayıtlarına wildcard karakterini (*) ekledikten sonra, Ingress objesinde gerekli DNS’i belirtmeniz gerekir; Nginx Ingress Controller, onu gerekli service endpoint’ine yönlendirmeyle ilgilenir.

Örneğin;

*.sezer.in --> Loadbalancer IP
*.apps.sezer.in --> Loadbalancer IP 

Bu şekilde, tek bir Ingress Controller aracılığıyla birden fazla dinamik subdomain’e sahip olabilirsiniz ve her DNS, kendi path-based yönlendirmesine sahip olabilir.

Örneğin;

#URL_1

http://demo1.sezer.in/api
http://demo1.sezer.in/api/v1
http://demo1.sezer.in/api/v2

#uygulamaya özel spesifik url'ler

http://grafana.apps.sezer.in
http://prometheus.apps.sezer.in

#URL_2

http://demo2.apps.sezer.in/api
http://demo2.apps.sezer.in/api/v1
http://demo2.apps.sezer.in/api/v2

Demo Uygulama Deploy’u

Ingress’i test etmek için bir demo uygulaması deploy edeceğiz ve buna bir ClusterIP service’i ekleyeceğiz. Bu uygulamaya Ingress olmadan yalnızca Cluster içinden erişilebilecektir.

Adım 1: dev adında bir namespace oluşturalım

kubectl create namespace dev

Adım 2: hello-app.yaml adında bir dosya oluşturup aşağıdakileri içerisine yapıştıralım.

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: hello-app
 namespace: dev
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: hello
 replicas: 2
 template:
  metadata:
   labels:
    app: hello
  spec:
   containers:
   - name: hello
    image: "gcr.io/google-samples/hello-app:2.0"

Adım 3: Oluşturduğumuz dosyayı deploy edelim

kubectl create -f hello-app.yaml

Adım 4: Deployment durumunu kontrol edelim.

kubectl get deployments -n dev

Adım 5: hello-app-service.yaml adında dosya oluşturup aşağıdakileri içerisine yapıştıralım.

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: hello-service
 namespace: dev
 labels:
  app: hello
spec:
 type: ClusterIP
 selector:
  app: hello
 ports:
 - port: 80
  targetPort: 8080
  protocol: TCP

Adım 6: Oluşturduğumuz dosyayı kubectl ile cluster’da create edelim

kubectl create -f hello-app-service.yaml

Demo Uygulama İçin Ingress Objesini Oluşturma

Şimdi hello-app uygulamamıza DNS kullanarak erişmek için bir Ingress Objesi oluşturalım. Ingress objesi bir dizi yönlendirme kuralından başka bir şey değildir.

Ingress objesinin Nginx Controller’a nasıl bağlandığını merak ediyorsanız; Ingress Controller, kuralları kontrol etmek için Ingress API’sine bağlanır ve nginx.conf dosyasını buna göre günceller.

Adım 1: ingress.yaml adında dosya oluşturalım

Adım 2: Aşağıdaki uyarıya göre değişiklikleri yapıp manifest kodlarını oluşturduğumuz dosyanın içerisine yapıştıralım.

demo.apps.sezer.in adresini alan adınızla değiştirin. Ayrıca, hello-app uygulaması dev namespace’inde çalıştığı için bu ingress objesini dev namespace’inde oluşturuyoruz.

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: test-ingress
 namespace: dev
spec:
 ingressClassName: nginx
 rules:
 - host: "demo.apps.sezer.in"
  http:
   paths:
    - pathType: Prefix
     path: "/"
     backend:
      service:
       name: hello-service
       port:
        number: 80

Adım 3: Oluşturduğumuz dosyayı kubectl aracılığı ile create ettirelim.

kubectl create -f ingress.yaml

Adım 4: Oluşturduğumuz Ingress’i describe edip configuration’u inceleyelim.

kubectl describe ingress -n dev

Artık demo.apps.sezer.in domainine erişmeye çalışırsam, aşağıdaki gibi hello-app uygulamasına erişebileceğim. (Alan adınızla değiştirmelisiniz)

image 4

Tarayıcınızda https hatasıyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda Ingress endpoint’ini doğrulamak için curl komutunu kullanabilirsiniz.

curl demo.apps.sezer.in

Nginx Ingress ile Birlikte TLS Kullanımı

Her ingress objenizi TLS sertifikanızla yapılandırabilirsiniz. TLS, ingress controller seviyesinde sonlanır.

Aşağıdaki resimde ingress TLS yapılandırmasını bulabilirsiniz. TLS sertifikasının secret object olarak kubernetes’e eklenmesi gerekir.

nginx ingress controller

Ayrıca ilgilenirseniz bu bağlantıdan MetalLB kurulumu için yazdığım bir diğer yazıya da göz gezdirebilirsiniz.